Контрола на квалитет

Контрола на квалитет

Членовите на одделот за контрола на квалитетот се високи и извонредни.Тие се запознаени со производството на производи и стандардот за квалитет

Во тимот министерот Ли има звање техничар, 4 лица имаат звање помошник инженер

Одделот за КК добро го надгледува и следи секој процес