ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ

สมาชิกของแผนกควบคุมคุณภาพมีความอาวุโสและโดดเด่นมีความคุ้นเคยกับมาตรฐานการผลิตสินค้าและคุณภาพ

ในทีม รัฐมนตรีหลี่มีตำแหน่งช่าง 4 คน มีตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร

ฝ่าย QC ดูแลและติดตามทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี