ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព - សានដុងកាន់តែប្រសើរ Motor Co. , Ltd.

ត្រួតពិនិត្យគុណភាព

សមាជិកនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាពគឺជាការជាន់ខ្ពស់និងពូកែ។ ពួកគេគឺមានស៊ាំជាមួយផលិតផលនិងស្តង់ដាគុណភាពផលិតកម្ម

ក្នុងក្រុមនេះលោករដ្ឋមន្រ្តីលោកលីមានចំណងជើងនៃអ្នកបច្ចេកទេស 4 នាក់ដែលមានចំណងជើងនៃជំនួយការវិស្វករ

នាយកដ្ឋាន QC ត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគ្រប់ដំណើរការទាំងអស់បានយ៉ាងល្អ

134134134


ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!