ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

សមាជិកនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគុណភាពមានកម្រិតខ្ពស់ និងពូកែ។ពួកគេស្គាល់ពីការផលិតផលិតផល និងស្តង់ដារគុណភាព

ក្នុង​ក្រុម​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី Li មាន​ងារ​ជា​អ្នក​បច្ចេកទេស ៤​នាក់ មាន​ងារ​ជា​ជំនួយការ​វិស្វករ

នាយកដ្ឋាន QC ត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យរាល់ដំណើរការបានយ៉ាងល្អ