Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Các thành viên của bộ phận kiểm soát chất lượng là những người có thâm niên và xuất sắc.Họ quen thuộc với việc sản xuất sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng

Trong đội, bộ trưởng Lý có chức danh kỹ thuật viên, 4 người có chức danh kỹ sư phó.

Bộ phận QC giám sát và giám sát tốt mọi quy trình