තත්ත්ව පාලන - චීනයේදී වඩා හොඳ මෝටර් සමාගම, සීමාසහිත

තත්ත්ව පාලනය

තත්ත්ව පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයන් ජ්යෙෂ්ඨ හා කැපී පෙනෙන වේ. ඔවුන් නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන හා ගුණාත්මක ප්රමිතිය හුරු

මෙම කණ්ඩායම තුළ, අමාත්යවරයා ලී තාක්ෂණ ශිල්පී යන ශීර්ෂය ඇත, 4 ජනතාව සහකාර ඉංජිනේරු යන ශීර්ෂය ඇති

QC දෙපාර්තමේන්තුව සෑම ක්රියාවලිය හොඳින් අධීක්ෂණය හා විමර්ශනය

134134134


WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!