کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

اعضای بخش کنترل کیفیت ارشد و برجسته هستند.آنها با ساخت محصول و استاندارد کیفیت آشنا هستند

در تیم، وزیر لی عنوان تکنسین، 4 نفر عنوان دستیار مهندس را دارند

بخش QC بر هر فرآیند به خوبی نظارت و نظارت دارد