د کیفیت کنټرول

د کیفیت کنټرول

د کیفیت کنټرول څانګې غړي لوړ پوړي او نامتو دي.دوی د محصول تولید او کیفیت معیار سره بلد دي

په ټیم کې، وزیر لی د تخنیکر لقب لري، 4 کسان د مرستیال انجنیر لقب لري

د QC څانګه د هرې پروسې په ښه توګه نظارت او څارنه کوي