تجهیزات تحقیق و توسعه

تجهیزات تحقیق و توسعه

R&D Equipment

موتور بهتر مجهز به تجهیزات تحقیق و توسعه کامل و پیشرفته. مانند دینامومتر ، دستگاه تست استقامت ، آزمایش نمک-مه ، نیمکت آزمایش بار عمومی و غیره. این آزمایشگاه مساحت 2000 متر مربع را پوشش می دهد. تجهیزات داده های دقیق و موثری را ارائه می دهند. گزارش آزمون داخلی عملکرد محصولی را که ما طراحی و تولید می کنیم ، نشان می دهد ، به طوری که می دانیم چگونه می توانیم بهبود و بهینه سازی کنیم

R&D Equipment