පර්යේෂණ හා සංවර්ධන උපකරණ

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන උපකරණ

R&D Equipment

සම්පූර්ණ හා උසස් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන උපකරණ වලින් සමන්විත වඩා හොඳ මෝටරය. ඩයිනමෝමීටරය, විඳදරාගැනීමේ පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය, ලුණු-මීදුම අත්හදා බැලීම, සාමාන්‍ය බර පරීක්ෂණ පරීක්ෂණ බංකුව යනාදිය විද්‍යාගාරය මීටර් 2000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. උපකරණ නිවැරදි හා effective ලදායී දත්ත සපයයි. අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ වාර්තාව මඟින් අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද සහ නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පෙන්නුම් කරයි, එවිට අපි වැඩි දියුණු කර ප්‍රශස්තකරණය කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්නෙමු

R&D Equipment