පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන උපකරණ - චීනයේදී වඩා හොඳ මෝටර් සමාගම, සීමාසහිත

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන උපකරණ

වඩා හොඳ මෝටර් පූර්ණ හා උසස් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන උපකරණ හා පහසුකම් සහිතව. එවැනි Dynamometer, විඳදරාගැනීම යන්ත්රයක්, ලුණු මීදුම ආදිය අත්හදා, සාමාන්ය බර ටෙස්ට් විනිසුරු මඩුල්ල, ලෙස රසායනාගාර 2000m² ආවරණය කරයි. උපකරණ නිවැරදි හා කාර්යක්ෂම දත්ත සපයයි. ඒ අනුව අපි වැඩි දියුණු හා උපරිම ඵල ලබා ගැනීම සඳහා ආකාරය දැන අභ්යන්තර පරීක්ෂණ වාර්තාව, අපි සැලසුම් නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනය පෙන්නුම්

71670404jgjg


WhatsApp Online Chat !