වැඩමුළු සහ පහසුකම්

වැඩමුළු සහ පහසුකම්

කර්මාන්තශාලාව 56,000 cover ආවරණය කරයි, ගොඩනැඟිලි ප්‍රදේශය 45,000 covers වැඩිදුර සංවර්ධනය සඳහා අපට ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ තිබේ.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ස්විට්සර්ලන්තය, ජපානය, සහ දේශීය ජින්මින්ජියැන්ග් ස්වයංක්‍රීය වංගු යන්ත්‍රය වැනි පන්ච් ප්‍රෙස්, එතීෙම් යන්ත්‍ර, කාර්ය සාධන පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර වැනි උසස් නිෂ්පාදන පහසුකම්.