ឧបករណ៍ R&D

ឧបករណ៍ R&D

ឧបករណ៍ R&D

Better Motor បំពាក់ដោយឧបករណ៍ R&D ពេញលេញ និងទំនើប។ដូចជា Dynamometer, Endurance Testing Machine, Salt-fog Experience, General load test bench, etc. បន្ទប់ពិសោធន៍គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 2000m²។ឧបករណ៍ផ្តល់ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាព។របាយការណ៍តេស្តផ្ទៃក្នុងបង្ហាញពីដំណើរការនៃផលិតផលដែលយើងរចនា និងផលិត ដូច្នេះយើងដឹងពីរបៀបកែលម្អ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

ឧបករណ៍ R&D