Семинар ба байгууламж

Семинар ба байгууламж

Үйлдвэр нь 56,000㎡, барилгын талбай нь 45,000㎡.Үүний 19,000㎡ цех, оффисын болон дотуур байрны барилга 4,000㎡, 22,000㎡ бэлэн цехүүдийг шинээр үйлдвэрлэлд өргөтгөхөд ашиглах боломжтой хэвээр байна.Бидэнд цаашдын хөгжилд хангалттай орон зай бий.

АНУ, Швейцарь, Япон зэрэг цоолтуурын пресс, ороомгийн машин, гүйцэтгэлийн туршилтын машин гэх мэт дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн байгууламжууд, мөн дотоодын Жинминжан автомат ороомгийн машин.