Better Đạt một sản lượng hàng năm cao hơn năm 2016

2016 là một năm thu hoạch cho Better Motor, vì sự ủng hộ và người lao động tốt hơn của khách hàng làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đang nhận được sự phát triển và tiến bộ mỗi năm.

sản lượng hàng năm vào năm 2016 là 2,9 triệu bộ, 450.000 bộ tăng so với 2,45 triệu bộ trong năm 2015. Trong năm mới 2017, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, để tạo ra một kỷ lục mới cho cả sản lượng và đổi mới.


post time: Mar-12-2018
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!