වඩා හොඳ 2016 දී තවත් උසස් වාර්ෂික ප්රතිදාන හරියෙදිම

2016 නිසා ගනුදෙනුකරුවන් 'සහයෝගය හා වඩා හොඳ සේවක දුෂ්කර වැඩ, යහපත් මෝටර් සඳහා තවත් අස්වැන්න ක් වේ. අප එක් එක් වර්ෂය වර්ධනය සහ ප්රගතිය වෙමින් පවතී.

2016 දී සමස්ථ කට්ටල ලක්ෂ 2.9 වන අතර, කට්ටල 450,000 2015 දී කට්ටල ලක්ෂ 2.45 ට සාපේක්ෂව වැඩි අලුත් අවුරුදු 2017 දී, අපි උත්සාහ දරමින්, ප්රතිදාන හා නව්යකරණය යන දෙකම සඳහා නව වාර්තාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තබා ඇත.


පළ කාලය: මාර්තු-12-2018
WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!