ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് & ഉല്പന്നങ്ങൾ - ഷാൻഡോങ് മെച്ചപ്പെട്ട മോട്ടോർ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് & ഉല്പന്നങ്ങൾ

മെച്ചപ്പെട്ട മോട്ടോർ ചൈനയിൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രമുഖ മൈക്രോ മോട്ടോർ നിർമ്മാതാക്കളാണ്

മൂലധനം ൨൬,൦൦൦,൦൦൦ര്ംബ് ആണ്. എസി പരമ്പര മോട്ടോർ, ഡിസി ന് മോട്ടോർ മേജർ, 20 ഇനങ്ങൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കുറവേ തികച്ചും കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ഉയർന്ന മർദ്ദം അംഗീകാരത്തിന്റെയും, മരപ്പണി യന്ത്രങ്ങൾ, എയർ കംപ്രസ്സർ, ഫ്ലോർ പ്രോസസർ, ക്ലീനർ, ജുഇചെര്, ഫാൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഉദാ മോട്ടോർ. ഉയർന്ന മർദ്ദം അംഗീകാരത്തിന്റെയും മോട്ടോർ വേണ്ടി, സാങ്കേതിക, ഗുണമേന്മയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിപണി വിഹിതം സാരമില്ല, മെച്ചപ്പെട്ട മോട്ടോർ പഴയത് നമ്പർ 1 ചൈനയിൽ ആണ്.


WhatsApp Online Chat !